Из новог закона о пчеластву

Послове у сточарству обавља:

1. Основна одгајивачка организација
2. Регионална одгајивачка организација
3. Главна одгајивачка организација
4. Организација са посебним овлашћењима: Морају бити уписане у регистар привредних субјеката, односно у регистар удружења, регистар одгајивачких организација и организација са посебним овлашћењима. Све ове организације морају да испуњавају услове у погледу стручног кадра, просторија и објеката и одговарајуће опреме.

1. Основна одгајивачка организација

Пчелар који има РПГ
Пчеларско предузеће
Пчеларско удружење

2. Регионална одгајивачка организација

Води катастар пчелиње паше

3. Главна одгајивачка организација

Израђује план коришћења квалитетних приплодних пчелињих матица мајки

4. Организација са посебним овлашћењима

Центар за селекцију пчелињих матица

Врши мерење, тестирање, оцењивање особина и контролисану оплодњу матица мајки за потребе селекционисаног програма из пчеларства, као и гајење и промет приплодног материјала пчела, у складу са одгајивачким програмом за ову врсту приплодних домаћих животиња.

Гајење пчела

Одгајивач пчела дужан је да постави пчелињак тако да пчеле не сметају суседима и пролазницима.
Коришћење медоносног биља за пчелињу пашу је слободно и без накнаде.

Селидба пчела

Забрањена је селидба пчела ако пчелиња друштва нису здрава, односно немају уверење о транспорту.
Здравствено стање пчела доказује се потврдом о здравственом стању, у складу са прописима којима се уређује здравствена заштита животиња.
Пчелари из других земаља могу користити пчелињу пашу на територији РС само уз сагласност Министарства.

Праћење одбеглог роја

Власник, односно корисник земљишта, дужан је омогућити одгајивачу пчела пролаз преко његовог земљишта ради праћења одбеглог роја, а у случају штете има право на накнаду.

Заштита пчела за време пчелиње паше

Правно, односно физичко лице може вршити употребу средстава за сузбијање комараца авио методом, отровних за пчеле за време пчелиње паше само по одобрењу органа јединице локалне самоуправе.
Одобрење се издаје за једно третирање.
Лица су дужна обавестити:

Одгајивачку организацију о издатом одобрењу
Одгајивача пчела, путем средстава јавног информисања, најмање 48 сати пре третирања о месту и времену употребе средстава отровних за пчеле, начину употребе, времену трајања отровног средства у угроженом подручју.

Угроженим подручјем сматра се површина на којој се употребљава средство за сузбијање комараца, као и околно земљиште које се простире у кругу од 5 km удаљености од границе те површине.

У случају примене наведених средстава одгајивач пчела дужан је да предузме потребне мере заштите пчела и то:

Затварање лета кошнице и
Привремено пресељење

Услов гајења пчела у стационираном пчелињаку

1. Је постављен на удаљености најмање:

1500 m од произвођачких и прерађивачких погона, који врше прераду пољопривредних производа, односно 100 m од осталих погона.
100 m од аутопута, железничке пруге, аеродрома, а лета морају бити окренута супротно од аутопута, пруге и аеродрома.
20 m од објеката за боравак људи или гајење животиња.
100 m од предшколске установе, школе, интерната и спортских терена за децу и одрасле.
15 m од категорисаног пута, односно 5 m ако између пчелињака и категорисаног пута постоји препрека висине 2,20 m (зид, објекат, густо засађена стабла, жива ограда, ограда без отвора)
500 m од суседног пчелињака који има најмање 21 кошницу или 200 m од суседног пчелињака који има до 20 кошница, а који се налази ван насељеног места.
300 m као и бочно 150 m од седног пчелињака у правцу излета пчела, на паши ратарских, воћарских и индустријских медоносних култура, који се налазе ван насељеног места.
50 m од првог суседног пчелињака, који се налази у насељеном месту.

2. Лета свих кошница, нуклеуса и оплодњака не буду директно окренута према:

Вратима и прозорима стабмених и пословних зграда, предшколских и школских установа, интерната, стаја за стоку и категорисаним путевима.
Међи суседног имања, ако је пчелињак на удаљености мањој од 5 m од међе.
Пчелар има писмену сагласност власника – корисника земљишта за постављање пчелињака у случају да пчелињак није постављен на земљишту које је у својини пчелара.

Изузетно од одредбе става 1 тачка 1 подтачке (3), (6) и (8) удаљеност од суседног пчелињака може бити мања ако се пчелари суседних пчелињака и власници објеката за боравак људи писмено сагласе.

Стационирани пчелињак се може поставити у заштићеном подручју под условима које одреди управљач заштићеног подручја, а у складу са законом којим се уређује заштита природе.

Стационарни пчелињак се не може постављати у густо насељеној градској зони, осим уз сагласност јединице локалне самоуправе.

Услови гајења пчела у селећем пчелињаку

Гајење пчела у селећем пчелињаку може да се врши ако су испуњени услови из чл. 5 овог правилника и ако је:

Повереник пашног реда, у складу са капацитетом пчелиње паше, пре довожења пчелињака договорио смештај с власником, односно корисником земљишта у случају да се пчелињак не поставља на земљишту које је у својини пчелара.
Пчелар самостално договорио с власником земљишта смештај пчелињака и о томе обавестио повереника пашног реда у року од 48 сати од постигнутог договора.
Селећи пчелињак удаљен од суседног следећег пчелињака најмање 200 m ваздушне линије, односно најмање 500 m од стационираног пчелињака.

Изузетно од одредбе става 1 тачка 3 овог члана удаљеност од суседног стационарног пчелињака може бити мања ако се пчелари суседних пчелињака о томе писмено сагласе.

У случају постављања селећег пчелињака на стајалиште, ради презимљавања пчелињих друштава, удаљеност између стајалишта за презимљавање и најближег стационарног пчелињака мора бити најмање 500 m.

Постављање пчелињака

Предност за постављање пчелињака има пчелар који је први формирао или доселио пчелињак на изабрано стајалиште, осим ако прописом којим се уређује катастар није другачије прописано.

После постављања пчелињака у заштитном појасу, мора се одмах на видљивом месту поставити плоча правоугаоног облика, димензија најмање 20 х 30 cm, на којој је читко исписано име и презиме, односно назив, адреса и телефонски број пчелара, као и ИД број газдинства из централне базе обележавања животиња.

Услови и начин коришћења подстицајних средстава

Прописује се сваке године уредбом:

Захтев:

РПГ
Уверење о пореклу матице, издато од стране главне одгајивачке организације
Фотокопија фактуре са фискалним исечком на име подносиоца захтева или члана пољопривредног газдинства.

дипломирани инжењер пољопривреде Драгослав Антић

Оставите одговор

Close Menu